Նոր հաճախորդների ներգրավում

Առկա հաճախորդների պահպանում

Հաճախորդների տվյալների կուտակում և վերլուծում

Անհատական և ամբողջական մոտեցման ցուցաբերում